Skip to Content Contact Us
image description

מבוא

זוהי הצהרת פרטיות של מועדון עוגן מטעם לשכת המסחר תל אביב והמרכז (להלן: "עוגן").
חשוב לציין כי אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירותינו.

מטרת מסמך מדיניות פרטיות זה היא לתאר באופן עקרוני את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, את מטרת האיסוף, השימושים והעיבודים שנעשים ושעשויים להיעשות בו והעברתו לצדדים שלישים.

כמו כן נספק מידע ביחס לזכויותיך בנוגע למידע האישי שאנו אוספים אודותיך.
אנו פועלים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א- 1981, חוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב–1982 ושאר ההוראות הרגולטוריות והדינים החלים עלינו.

הצהרת פרטיות זו חלה על השירותים שאנו מספקים ועל השימוש באתר האינטרנט שלנו.

הצהרה זו עשויה להתעדכן מעת לעת. שינויים כאמור יחולו עליך ולכן כדאי לך להתעדכן בהם.

מדיניות פרטיות זו חלה על מידע מזוהה או שניתן לזיהוי באמצעים סבירים. ככלל, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע שיפורט להלן, אך אי מסירתו עלולה למנוע מאתנו לספק לך שירותים מסוימים.

המידע ישמר במאגרי המידע של עוגן למשך הזמן הנדרש למימוש המטרות לשמן נאסף המידע, ועל פי מדיניות פרטיות זו.

מדיניות פרטיות זו מתייחסת לשימוש ולגלישה באתר עוגן בכתובת www.ogen.org.il

מסמך מדיניות זה ינוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו מיועד לנשים ולגברים כאחד.

סוגי המידע שאנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו?

 • פרטי קשר- אנו אוספים מידע הקשור לאספקת השירותים שלנו באתר, כגון שם וכתובת דוא"ל שאתה מתבקש למסור לנו בעת הרשמתך לאתר. מידע כאמור ייאסף על ידינו באופן ישיר במסגרת תיבות מילוי פרטים או דפי ההרשמה לאתר, או במקרים בהם תשלח לנו הודעות או שאלות, או תפנה לשירות הלקוחות שלנו.
 • מידע על פעילותך באתר האינטרנט– כתובת IP, זמני פעילותך באתר ומידע אודות שימושך בהם (כגון היסטוריית גלישה, הורדת תכנים, וכיוצ"ב).
 • מידע בקשר לאתר האינטרנט שלנו – אנו משתמשים ב"קוקיות" (cookies) ובטכנולוגיות דומות (כגון tags ו web beacons), לרבות כלים של צדדים שלישיים, לשם ניטור פעילותך באתר שלנו, לצרכי אבטחת מידע ולשם ייעול השירותים שאנו מספקים לך. למשל, שימוש בקוקיות מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתר, לנטר את פעילותך באתר, ולאסוף עליך באופן אוטומטי מידע כגון כתובת IP, משך ביקורך באתר, גרסאות מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, מיקום, מחקר וסטטיסטיקה, ועוד. תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות קוקיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש. אם תחסום קוקיות, יתכן שחלק מהשירותים לא יהיו לך זמינים, או שתצטרך להזין מחדש פרטים. שינוי הגדרות אלו הינו באחריותך.
 • חלק מהקוקיות באתר שלנו מגיע מצדדים שלישיים המנהלים הצגת תוכן. צדדים שלישיים אלה ישתמשו בקוקיות בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם, ולא שלנו.
 • אנחנו רשאים להסתייע בשירותים של צדדים שלישיים כגון Google Analytics כדי לאסוף ולנתח מידע אישי בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע שנוגע לפעילותך באתר. אפשרויות שליטה נוספות בהגדרות קוקיות אלה, תוכל למצוא באתריהם.
 • מידע שתמסור במסגרת השתתפות בסקרים או שאלונים – לעיתים ייתכן ונבקש ממך למסור מידע לצורך מילוי סקרים ו/או שאלונים הנדרשים לנו לשם שיפור השירותים שלנו. השתתפות בסקרים או שאלונים אלו אינה חובה, ואתה יכול לבחור שלא למסור את המידע.
 • כל מידע אחר שתמסור לנו בעת הגלישה או השימוש באתר.

 

השימושים הנעשים במידע

המידע אודותיך משמש אותנו לדברים הבאים:

אספקת שירותי ניהול, בקרה, צרכים תפעוליים ושיפור השירותים שלנו, טיפול בתקלות, פניות ותלונות, יצירת קשר, אימות זהות, קיום הוראות, חוקים, צווי בית משפט, הנחיות, מדיניות ונהלים, איתור ומניעה של פעולות לא חוקיות (לרבות ניסיונות הונאה), אבטחת מידע, הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים (לרבות התגוננות מתביעות משפטיות), דיוור ישיר ופעולות שיווקיות (לפירוט נוסף אנא ראה בסעיף פרסומות ודיוור ישיר), העשרת תוכן האתר של עוגן (באמצעות Cookies ואיסוף מידע אוטומטי באתר), צרכים סטטיסטים ומחקר (לרבות שימוש באמצעים כגון אנונימיזציה ופסאודונימיזציה, להפיכת מידע אישי למידע לא מזוהה, או לא מזוהה באופן ישיר).

העברת מידע לצד שלישי

עוגן תוכל להעביר את המידע לצדדים שלישיים, בין בארץ ובין בחו”ל, במקרים הבאים:

 • לצרכי מימוש ההטבות המוצגות באתר, אם וככל שנדרש מעבר של מידע כזה, לשם קבלת השירות.
 • לצרכי המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, למימוש המטרות המותרות על פי דין, ולמימוש אינטרסים לגיטימיים של עוגן, למשל לשם מניעת הונאה. העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להתחייבויותיו של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר.
 • אנו מקפידים כי העברת המידע ואבטחתו יהיו בהתאם לכל דין, לרבות עמידה בהוראות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס”א-2001.
 • על מנת שנוכל להתגונן מפני תביעות משפטיות.
 • יתכן שנעביר מידע אישי לצדדים שלישיים לצרכי מחקר וסטטיסטיקה. העברת מידע אישי במקרה כזה תיעשה כאשר המידע יהיה אגרגטיבי, ותוך נקיטת אמצעים שיקשו לזהותך במאמץ סביר. תוכל לבקש מאתנו בכל עת להפסיק לעבד את המידע לצרכים סטטיסטיים ולהעבירו באופן אגרגטיבי לצדדים שלישיים, על ידי פנייה לכתובת המייל Ogen@chamber.org.il.

 

אבטחת מידע

עוגן נוקט באמצעי אבטחת מידע מתאימים לסוג המידע שנמצא ברשותו ובהתאם להוראות הדין. לצורך כך, עוגן משתמש באמצעי אבטחה סבירים ומקובלים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום. למרות האמור, עדיין קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע של עוגן. כל עוד נוקט עוגן באמצעי אבטחה סבירים, הוא לא יהא אחראי לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.

גם אתה המשתמש אחראי לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים, כגון מסירת פרטי קשר נכונים, שימוש באמצעים נגד וירוסים וכיו”ב, עדכון תוכנות, הקפדה על הורדות מאתרים רשמיים או מאושרים, הצפנה, והימנעות משימוש במחשבים פומביים או רשתות WIFI פומביות ללא הצפנה.

 

זכויותיך במידע

בכפוף לחוק הגנת הפרטיות,התשמ"א-1981 ולהוראות כל דין, כל אדם זכאי לעיין במידע עליו המוחזק במאגר מידע. במידה ועיינת במידע עליך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, אתה תוכל לפנות בכתב לשירות הלקוחות של עוגן ולבקש לעיין במידע אודותיך השמור אצלה. אם יתברר לך כי המידע שעוגן מחזיקה עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו. בפנייתך עליך לציין פרטי זיהוי כפי שיתבקשו ממך, על מנת שניתן יהיה לזהות אותך כיאות.

 

פרסומות ודיוור ישיר ואמצעי קשר

המידע אודותיך ישמש גם לצרכי שיווק, פרסום ודיוור ישיר מטעם עוגן, וכן מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה עם עוגן, לרבות שיווק מותאם אישית.

עוגן רשאי לשלוח לך דיוור ישיר ופרסומות בקשר לשירותים המוצעים על ידו ו/או על ידי צדדים שלישיים, בכל אמצעי תקשורת, ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, מערכת חיוג אוטומטית ורשתות חברתיות.

באפשרותך לבקש להימחק מרשימת התפוצה לפרסומות ומרשימת התפוצה לדיוור ישיר, גם באמצעות פנייה למוקד השירות בכתובת הדוא"ל Ogen@chamber.org.il.

במקרים מסוימים תוכל לפנות לכתובת הדוא"ל שצוינה גם כדי לבקש למחוק מידע כאמור בסעיף זכויותיך במידע לעיל.

שים לב כי ייתכן שיישלחו אליך לאחר בקשת ההסרה דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.

 

יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה בנוגע לפרטיותך, באפשרותך לפנת אלינו באמצעות האתר בלשונית צור קשר ובדוא"ל  Ogen@chamber.org.il.

נציגי עוגן עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

 

 

 

Icon11
גיפט קארד נטען בהנחה
Icon9
ביטוח נסיעות 5 ימים חינם
Icon8
המרת מט׳׳ח נמוכה
Icon12
הטבות שוות קבועות ומשתנות
Icon10
הטבות מועדון עזריאלי
0 Back top top