Skip to Content Contact Us

מבוא
גולש/ת יקר/ה!
ברוך הבא לאתר של מועדון לקוחות עוגן, מועדון צרכנות מטעם לשכת המסחר ת"א והמרכז (להלן: "עוגן" ).
אתר זה מיועד להנגיש בפניך, חבר במועדון עוגן (להלן: "המשתמש"), את ההטבות המוענקות לך בשל חברותך במועדון.
האתר מציג ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקים (להלן: "המוכרים") כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.
למען הסר ספק, המוצרים המוצעים למכירה, מוצעים על ידי המוכרים השונים ולא על ידי עוגן. עוגן מעמיד לרשות המוכרים את האתר כבמה להצגת ומכירת מוצריהם ו/או שירותיהם בתעריף מיוחד לחברי מועדון עוגן. האחריות הבלעדית לטיב המוצרים, אספקתם, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על המוכרים באופן בלעדי. אין לראות בעוגן כמי שמוכר את המוצרים וכמי שחב באחריות כלשהי בגין מכירתם.
בנוסף, מימוש כלל המוצרים ,ההטבות וההנחות בעוגן כפופים לכך שכל רכישה על-ידי המשתמש תעשה אך ורק בכרטיס אשראי עוגן.
עוגן זכאי להעניק למוכרים שונים, על פי שיקול דעתו, שירותי גביה וסליקה, בין בעצמו ובין באמצעות צד שלישי, וזאת מבלי להטיל על עוגן כל אחריות שהיא (למעט לעניין ביטול העסקה), ומבלי לגרוע מכל אחריות המוטלת על המוכרים על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין בכל הנוגע למוצרים ו/או לאספקתם.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הוא קרא בקפידה את התנאים המפורטים בתקנון זה, מודע לכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי אין ולא יהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
"פעולה באתר": כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.
בנוסף המשתמש מתחייב לציית לכל החוקים והתקנות החלים על השימוש באתר ובשירותים.
לעוגן הזכות לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי, ועל כן מומלץ לבדוק את הנוסח העדכני מעת לעת.
האמור בתנאי השימוש נרשם בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.
שימוש באתר והסכמה לתנאיו
1. האתר, התוכן, והשירותים הינם לשימוש המשתמש כמות שהם "AS IS".
2. עוגן מעניק בזאת למשתמש, בכפוף לתנאים ובכפוף להתניות של תנאי השימוש, רישיון מוגבל, אישי (לא מסחרי), לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, וניתן לביטול בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי של עוגן, להשתמש באתר ובשירותים, ושומר לעצמו ולצדדים שלישיים מורשים של עוגן כל זכות או בעלות על האתר והתכנים הכלולים בו.
3. השימוש וההרשמה לשירותים באתר מותר למי שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
4. כל חבר מועדון יקבל שם משתמש וסיסמא אשר ישמשו אותו באתר. המשתמש אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו, וכן על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו ו/או במאגר הנתונים האישי שלו המוקצה לו על ידי עוגן.
5. המשתמש מחויב למסור פרטים נכונים ומדויקים. ככל שימסרו פרטים שאינם מדויקים, עוגן יהא זכאי למחוק את רישום המשתמש לאתר, וכן למנוע שימוש בשירותים, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר הקיים למועדון.
6. המשתמש מתחייב לדווח מידית לעוגן על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו ו/או במאגר הנתונים לשימוש אישי שלו, על מנת שעוגן יוכל לנקוט בצעדים הנדרשים.
7. עם השארת פרטי המשתמש באתר הוא מצהיר כי שליחת הפרטים נעשתה על פי רצונו האישי ועל אחריותו האישית בלבד. השארת פרטים אישיים באתר ו/או טלפונית אצל נציג השירות, כגון מספר הטלפון האישי או כתובת הדואר האלקטרוני, מהווה הסכמת המשתמש לקבלת תוכן שיווקי וחומרים פרסומיים של עוגן, מסוגים שונים, בנוגע לכלל סוגי המבצעים ו/או השירותים ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר. ניתן להסיר בכל עת את פרטי המשתמש מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שיתקבל מעוגן.
8. לתשומת ליבך: לעוגן אין אפשרות או יכולת לדעת האם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הינך מאשר ומתחייב בפני האתר כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.
9. אין לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית (לרבות כל שימוש העלול לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים) או שאינו בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו, ובכלל זה שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם או גורם אחר.
10. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותים למטרות דיוור שרשרת, דיוור פרסומי או כל שימוש אחר. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא להשתמש בשירותים ו/או במידע למטרות מסחריות.
11. עוגן מתחייב לעשות ככל שביכולתו על מנת לאבטח את המידע ולשמור על פרטיות פרטי המשתמש, והוא לא יעביר פרטים אישיים של משתמש אלא במקרים המפורטים להלן:
1. במקרה בו בוצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בעוגן או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות המוכרים.
2. במקרה של חשד ו/או ביצוע מעשה בלתי חוקי או פעולה המקדמת/מעודדת מעשה כזה.
3. במקרה של הפרת תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם עוגן או מי מטעמו.
4. אם התקבל בידי עוגן צו שיפוטי המורה על מסירת פרטי המשתמש.
5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין עוגן.
12. עוגן רשאי להפסיק ו/או להשעות, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה מוקדמת, את שימוש המשתמש באתר בכל מקרה בו עולה חשש להפרת הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או באם יחליט עוגן כי בוצעה פעולה בניגוד לתנאי השימוש ו/או נעשה שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לעוגן ו/או מי מטעמו בנסיבות העניין.
13. עוגן לא יהיה אחראי לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, שייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו.

המוצרים המוצגים באתר
14. באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים ושירותים (להלן: "המוצרים") מאת מיטב היצרנים והמשווקים במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.
15. בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר כפי שנמסרו על ידי המוכרים.
16. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד ונמסרו לעוגן מאת המוכרים עצמם.
17. תיאור המוצר, המפרט הטכני שלו, וכל מידע אחר אודותיו, לרבות מחיר המחירון שלו, נמסרו לעוגן על-ידי המוכרים ובאחריותם הבלעדית. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת כולה על המוכרים.
18. עוגן עושה כל שביכולתו להבטיח כי המוצרים המוצגים ימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון.
תהליך רכישת מוצר
19. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין.
20. במקרה בו הסליקה מבוצעת על ידי עוגן ובמידה וחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויות המשתמש, תבוטל העסקה מיד עם קבלת ההודעה.
21. היה וההזמנה אושרה תישלח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. כמו-כן תופיע הודעת רכישה ב"הזמנות שלי".
22. לעוגן ו/או למוכרים שמורה הזכות לבטל את העסקה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על-פי חוק. עוגן ו/או המוכרים יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים.
אספקת המוצרים
23. אספקת המוצרים תתבצע על ידי המוכרים ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המפורסמים בעמוד המכירה של המוצר.
24. זמן אספקת המוצרים כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהיינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינו כולל ימי שישי/שבת ימי חג, ערבי חג ,חול המועד פסח וסוכות, או כל יום שבתון שיוכרז על ידי הרשויות.
25. מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי המוכרים בלבד, ושמורה להם הזכות להודיע כי אין באפשרותם להוביל את המוצר לאזור מסוים, וכי האספקה תבוצע באמצעות מסירה פיסית של המוצר במקום ניהול עסקיו של המוכר או במחסן המרכזי, בכפוף להצגת תעודה מזהה וכרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה.
26. משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום ו/או שירות שליחים לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוכר.
27. עוגן ו/או המוכרים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות התקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, אירועים ביטחוניים, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים בלתי צפויים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי המוכר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב המשתמש.
28. דמי המשלוח המפורטים בהצעה הינם סופיים אלא אם צוין אחרת על ידי המוכר (כגון חיוב בגין הובלה חריגה, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים) דמי הטיפול והמשלוח יהיו נקובים במפרט המוצר.
ביטול עסקה מצד הלקוח
29. במקרה בו עוגן יבצע את הסליקה, הוא יהא אחראי אף לביצוע ביטול העסקה, בהתאם לאמור בתקנון זה ולפי כל דין. תנאי ביטול עסקה כפופים לכל דין ובפרט לחוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981.
30. בהתאם לחוק, ניתן לבטל עסקה שבוצעה מכר מרחוק, כדלקמן:
1. בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך הודעת הפרטים לפי המאוחר מבניהם;
2. בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הודעת הפרטים, לפי המאוחר. בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינו עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
31. זכות הביטול אינה חלה במקרים הבאים:
1. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
2. טובין פסידים.
3. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
5. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
32. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך הודעת הפרטים, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ביקש צרכן כאמור לבטל עסקה, יציג תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות/אזרח ותיק/עולה חדש או ישלח עותק ממנה במייל או בפקס.
33. הודעת ביטול עסקה תימסר באמצעות אחת או יותר מהפלטפורמות הבאות:
1. בעל פה – בטלפון מס' 073-2113296 או בהודעה בעל פה במשרדי עוגן בבית לשכת המסחר;
2. בדואר רשום לכתובת החשמונאים 84 תל אביב –יפו מיקוד 6713203;
3. בדואר אלקטרוני לכתובת ogen@chamber.org.il;
4. בפקס למס' 072-2211533;
5. באתר האינטרנט – דרך כפתור הקישור בדף הראשי.
34. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם בנכס, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לגביו, עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך, או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי המוכר או עוגן – יפעל עוגן (במקרה בו ביצע את הסליקה) בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, לביטול העסקה והשבת החלק היחסי ששולם. לא יוטל חיוב בדמי ביטול כלשהם. במידה והלקוח קיבל את הנכס נשוא העסקה – יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שהתקבל בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
35. במקרה של ביטול עסקה, שלא מהטעמים המפורטים בסעיף 33 לעיל, יגבה חיוב בדמי ביטול בסך של 5% ממחיר הנכס, או 100 ₪ – הנמוך מבניהם. במידה והלקוח קיבל את הנכס נשוא העסקה – יחזירו לעוסק במקום עסקו, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שהתקבל בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
36. מובהר כי השבת הכספים תיעשה בהתאם לפרטי העסקה כפי שבוצעו באתר.
ביטול עסקה מצד עוגן
37. לעוגן הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, הליך מכירה או לבטל הזמנה, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת פעילות בלתי חוקית.
2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע את המכירה.
3. אם יתברר מול המוכר שתם המלאי.
4. במקרה של כוח עליון, אירועים ביטחוניים כגון פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת עוגן את המשך המכירה, ביצועה או את אספקת המוצר.
5. אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.
קישורים לאתרים אחרים ותוכן של צד שלישי
38. בעת גלישת המשתמש באתר, יתכן שיוכל לגשת לאתר, מידע, תכנים או שירותים של צדדים שלישיים, בין היתר על ידי לחיצה על קישוריות המופיעות באתר או באמצעות הפניות אחרות הנמצאות באתר (להלן :"תכני הצד שלישי"(. אם לא נאמר במפורש אחרת, עוגן אינו קשור בשום צורה שהיא לתכני הצד השלישי, והוא אינו אחראי לטיבם ו/או לנכונותם ו/או לבטיחותם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש. כל טענה הקשורה לתכני הצד השלישי, יש להפנות לצד השלישי.
39. עוגן אינו מתחייב כי כל הקישורים או ההפניות שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מאובטח, מלא או עדכני, ועוגן לא יישא בכל אחריות בקשר לכך.
40. עוגן לא יהא אחראי למדיניות הפרטיות, תקנון, תנאי השימוש, ואבטחת המידע של אתרים אחרים. השימוש באתרים אחרים יהיה כפוף לתנאיהם, נוסף על תנאי תקנון זה, וחשוב לעיין בהם בנפרד.
41. עוגן לא יהא אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, ישירים או עקיפים, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בתכני הצד השלישי, וכל שימוש שיעשה על ידי המשתמש ו/או הסתמכות על המידע המופיע שם יהא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.
42. עוגן שומר לעצמו את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט.
קניין רוחני
43. כלל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, בקשר עם התכנים, המידע, התוכנות, המודלים, העיצוב (לרבות לוגואים), בסיסי נתונים, קוד מחשב, והשירותים המצויים ו/או הכלולים באתר (להלן: "תכני האתר"), הינם בבעלות עוגן בלבד, או במקרה בו הוצגו באתר ו/או באמצעות האתר על-ידי צדדים שלישיים, קניינם של צדדים שלישיים אלה בלבד, ולא תהיה למשתמש בהם כל זכות מכל מין וסוג שהוא.
44. שם הדומיין של האתר (בין אם נרשם ובין אם לאו) הינו רכושו של עוגן, ואין לעשות בו כל שימוש אלא בכפוף לקבלת אישור עוגן לכך מראש ובכתב.
45. אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, למכור, להשכיר, להפיץ, להעביר לצדדים שלישיים, להעמיד לרשות הציבור, לשדר, להציג בפומבי, לפרסם, וליצור יצירות נגזרות בקשר עם תכני האתר, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של עוגן בכתב ומראש. אין לאסוף נתונים או מידע אחר מן האתר למטרות מסחריות ו/או שיווקיות ו/או בלתי חוקיות בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות תוכנות, קודים ואמצעים דומים (כגון robots, crawlers, וכיו”ב).
46. אף במקרה של אישור, אין להציג את האתר, לרבות כל תוכן הכלול בו, בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי עוגן או מי מטעמו, אלא בכפוף להסכמתו לכך מראש ובכתב.
47. חל איסור מוחלט לבצע באתר פעולות של הנדסה לאחור, הידור לאחור (de-compilation) ופירוק (disassembly) אין לעקוף בשום דרך שהיא אמצעי הגנה הנמצאים באתר, לרבות בדרך של ממשקי API עם שירותים או תוכנות אחרות.
48. חל איסור להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהוא.
אחריות
49. עוגן אינו מייבא, מייצר, משווק, או מוכר את המוצר/השירות שיש בדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינו נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.
50. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד עוגן לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.
51. עוגן אינו נושא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.
52. עוגן מתחייב לעשות כל שביכולתו לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
53. עוגן לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשים שאינו בשליטתו המלאה.
54. עוגן לא יהא אחראי לכל הפסד ו/או חיסרון ו/או נזק ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה נזק לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג' ככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים ו/או בתכני האתר, ובכלל הסתמכות עליהם.
55. עוגן אינו אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בשל נוזקות, וירוסים, מתקפות סייבר ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב או לכל רכוש אחר של משתמש ו/או של צדדים שלישיים הקשורים אליו, שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זה בשל הורדת מידע מהאתר ו/או מאתרים חיצוניים אליהם הופנה המשתמש.
56. ידוע למשתמש כי עשויים לחול שיבושים ו/או טעויות, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה. עוגן יהא פטור מכל אחריות למקרים אלה.
57. עוגן רשאי להפסיק/להשעות את פעילות האתר ו/או את הגישה אליו, בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות בגין ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או כתוצאה מכל כשל או תקלה אחרת באתר ו/או בשרת ו/או ברשת האינטרנט מכל מין וסוג שהוא, וללא כל הודעה מוקדמת, והוא לא יישא בגין כל נזק או חסרון כיס שייגרם למשתמש כתוצאה מכך.
58. מצגים, תיאורים, הטבות ושירותים המתוארים או מוצגים באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את ההטבה המבוקשת בצורה הקרובה והטובה ביותר. אם זיהית פער משמעותי בין הצגת השירות לשירות בפועל, אנא פנה אלינו כדי שנפנה לצד ג' לתקנו. בכל מקרה, האחריות המלאה והבלעדית לכל הטבה ו/או שירות המוצג באתר הינה של צד ג', המוכר.
59. הפטור מאחריות לפי סעיפים אלה, יחול גם לגבי נושאי משרה, אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעמם ו/או בשמם של עוגן.
שיפוי
60. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את עוגן, מנהליו, עובדיו, נציגיו, וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו וכל גורם אחר הקשור באספקת איזה מהשירותים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום ו/או אבדן רווח שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד המשתמש על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור.
61. למען הסר ספק מובהר כי אחריות המשתמש במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי עוגן על פי כל דין.
שונות
62. תקנון זה וכלל התנאים המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין עוגן.
63. תנאי השימוש אינם גורעים מכל חוזה ו/או תקנון החלים עליך במסגרת התקשרות בינך ובין עוגן או המתקיימים בינך ובין צד שלישי. במקרה של סתירה בין התקנון לבין כל חוזה ו/או תקנון אחר ו/או פרסום אחר – תגברנה הוראות תקנון זה, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
64. בכל סכסוך משפטי הקשור לתנאי שימוש אלו ו/או לשירותי עוגן באתר, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט לכל עניין כאמור יהא בבית המשפט המוסמך על פי דין במחוז תל אביב-יפו בלבד.
65. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס צור קשר או באימייל .ogen@chamber.org.il

Icon11
גיפט קארד נטען בהנחה
Icon9
ביטוח נסיעות 5 ימים חינם
Icon8
המרת מט׳׳ח נמוכה
Icon12
הטבות שוות קבועות ומשתנות
Icon10
הטבות מועדון עזריאלי
0 Back top top